Miyabi 5000FCD (4.5" Shotoh Paring Knife)

By Henckel

$210.00 $179.99

Wishlist It

Sale Picture of Miyabi 5000FCD (4.5" Shotoh Paring Knife)